Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży

Specyfiką szkolenia jest podział na dwa etapy, z których każdy ma swoją odrębną charakterystykę, a które jednocześnie uzupełniają swoje programy szkoleniowe, tworząc całościowy kurs przygotowujący do uzyskania certyfikatu socjoterapeuty i rekomendacji Trenera I i II stopnia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz socjoterapeuty Polskiego Stowarzyszenie Socjoterapeutów i Trenerów. Studium wprowadza w obszar pracy socjoterapeutycznej, ze szczególnym uwzględnieniem psychoedukacji, psychoprofilaktyki oraz wszelkich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla dzieci i młodzieży. Jednocześnie daje uczestnikom podstawy rozumienia i pracy psychoterapeutycznej w oparciu o paradygmat psychodynamiczny.

Etap wstępny

Etap wstępny odbywa się w Rzeszowie w Rzeszowskim Centrum Psychoterapii. Jest to roczne szkolenie pozwalające na zdobycie praktycznych umiejętności przeprowadzania zajęć grupowych, warsztatów oraz treningów, dające także okazję do doświadczenia własnego funkcjonowania w grupie szkoleniowej, a co za tym idzie poszerzenie swoich umiejętności i kompetencji psychospołecznych niezbędnych w pracy zawodowej. Zajęcia odbywają się w formie weekendowych zjazdów raz w miesiącu. Mają one charakter treningowy, warsztatowy, seminaryjny oraz miniwykładowy. Zawartość merytoryczna kursu umożliwia opanowanie podstaw pracy indywidualnej w zakresie szeroko rozumianego poradnictwa, a także podstaw organizacji i prowadzenia różnorodnych form zajęć treningowych i warsztatowych. Ponadto daje możliwość poruszania się w obszarze diagnozy, kwalifikacji do różnych form leczenia a także uczy podstaw pracy terapeutycznej. Po ukończeniu Etapu wstępnego można kontynuować szkolenie na etapie zaawansowanym, który daje specjalistyczne przygotowanie zarówno do diagnozowania, rozumienia i dostosowania interwencji do problematyki podopiecznych, jak i do organizacji placówek typu świetlice socjoterapeutyczne czy poradnie pedagogiczno- psychologiczne.

Etap wstępny – konstrukcja szkolenia:

40 godzin – Trening interpersonalny, umożliwiający doświadczenie siebie w relacji z grupą, określenie swoich możliwości oraz ograniczeń w sytuacji grupowej (40 godzin).

130 godzin – sześć dwudniowych, weekendowych spotkań warsztatowych odbywających się raz w miesiącu, będących wprowadzeniem w tematykę socjoterapii, psychoedukacji oraz poradnictwa, a także podstawowych metod pracy plus jednodniowy warsztat wprowadzający do wakacyjnego zgrupowania szkoleniowego.

Warsztaty te obejmują swoim zakresem poniższe tematy:

 • elementy psychologii ogólnej,
 • elementy pedagogiki i psychologii rozwojowej,
 • teoria socjoterapii,
 • diagnoza socjo– i psychoterapeutyczna dzieci i młodzieży,
 • kontakt terapeutyczny,
 • komunikacja interpersonalna,
 • fazy rozwoju grupy i zjawiska w niej zachodzące,
 • elementy terapii indywidualnej i grupowej,
 • elementy profilaktyki uzależnień,
 • rysunek w pracy terapeutycznej,
 • teoria i zastosowanie psychodramy,
 • elementy treningu twórczości, asertywności i relaksacji,
 • wykład dotyczący adolescencji,
 • wykład dotyczący procesu grupowego.

Razem 170 godzin

Ukończenie szkolenia umożliwia kontynuowanie nauki w Etapie Zaawansowanym Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży, który odbywa się w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.

Warunkiem ukończenia Etapu wstępnego jest:

 • pozytywny wynik zaliczenia pracy pisemnej,
 • zaliczenie zajęć składających się na szkolenie,
 • uregulowane sprawy formalne.

Rekrutacja do Studium:

Zapisy odbywają się za pomocą formularza znajdującego się na stronie: Rekrutacja – formularz

Zespół prowadzący zajęcia:

 • mgr Dorota Cynar- psycholog kliniczny I stopnia, certyfikowany psychoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, certyfikowany socjoterapeuta Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

 • mgr Katarzyna Jakubas- psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny, członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

 • mgr Dorota Senderecka- psycholog, psychoterapeuta psychodynamiczny, specjalista terapii uzależnień, trener warsztatu umiejętności psychospołecznych rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne, członek Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, Polskiego Stowarzyszenia Trenerów i Socjoterapeutów oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Etap zaawansowany

Etap zaawansowany jest szkoleniem specjalistycznym, które można podjąć jedynie po ukończeniu Etapu wstępnego, dającego podstawę teoretyczną i praktyczną dla tej części szkolenia. Roczne szkolenie jest skoncentrowane na zdobywaniu praktycznych umiejętności diagnostycznych, możliwości rozumienia problematyki podopiecznych oraz ofe­rowania adekwatnej interwencji z zakresu socjoterapii, psychoedukacji oraz psychoprofilaktyki dzieci i młodzieży, a także organizacji pracy świetlic i ośrodków socjoterapeutycznych oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych. Kurs uczy możliwości terapeutycznego spojrzenia na pracę zawodową w zupełnie niete­rapeutycznych sytuacjach. W szkoleniu biorą udział tylko osoby, które ukończyły ETAP WSTĘPNY.

II rok realizowany w Krakowie i podczas dwóch Intensywnych Treningów Wakacyjnych w Mąchocicach Kapitulnych.

1. pierwsze 10-dniowe wakacyjne wyjazdowe zgrupowanie szkoleniowe zawierające:

 • 9 godzin wykładów : Podstawy procesu terapeutycznego
 • 18 godzin warsztatów : Socjoterapia grupowa
 • 9 godzin seminariów : Grupowe procesy socjo- i psychoterapeutyczne
 • 27 godzin warsztatów: Indywidualny kontakt terapeutyczny
 • 17 godzin superwizji

2. 8 dwudniowych, comiesięcznych spotkań , w tym:

– 12 godzin wykładów: Podstawowe zagadnienia psychoanalizy, psychoterapii, socjoterapii i pomocy psychologicznej

– 12 godzin wykładów: Psychoanalitycznych teorii rozwojowych

– 12 godzin wykładów: Proces socjoterapeutyczny i psychoterapeutyczny

– 12 godzin wykładów: Techniki pracy socjoterapeutycznej, m.in.:

 • psychoprofilaktyka
 • zajęcia psychoseksualne,
 • trening asertywności,
 • psychorysunek,
 • psychodrama,
 • poradnictwo kryzysowe,
 • diagnoza przyczyn i objawów zaburzeń zachowania u dziecka,
 • przygotowanie i realizacja sytuacji korekcyjnej,
 • mechanizmy uzależnień,
 • organizacja systemu pomocy dziecku i rodzinie.

– 48 godzin warsztatów tematycznie związanych z wykładami, polegających na ćwiczeniu technik pracy zarówno w kontakcie indywidualnym (24 godziny) oraz w kontakcie grupowym (24 godziny).

- 12 godzin superwizji grupowych

– 12 godzin seminariów poświęconych szczegółowym aspektom ww. zagadnień.

W sumie 120 godzin zajęć.

Na tym etapie szkolenia jego uczestnicy otrzymują bogaty zestaw materiałów szkoleniowych w postaci tłumaczeń światowej literatury fachowej wspierających edukację.

Drugie 10-dniowe wakacyjne wyjazdowe zgrupowanie szkoleniowe zawierające w programie:

 • 9 godzin wykładów : Psychopatologia
 • godzin warsztatów: Zjawiska i procedury indywidualnego kontaktu terapeutycznego
 • 18 godzin superwizji
 • 16 godzin warsztatów: Zagadnienia procesu terapeutycznego
 • 10 godzin seminariów na temat analizy przypadku. Drugi rok obejmuje w sumie 280 godzin zajęć.

Całość Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży zawiera się w 450 godzinach szkolenia.

Organizatorem kursu jest Krakowskie Centrum Psychodynamiczne. KCP objęte jest akredytacją placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych Małopolskiego Kuratorium Oświaty, co umożliwia awans zawodowy w placówkach oświatowych.